Названия стран на английском языке

Чтобы перевести названия многих стран можно действовать интуитивно, следовать правилам транслитерации и добавлять необходимый акцент. Но такой номер проходит далеко не везде, например, в случае с Венгрией — Hungary или Литвой — Lithuania, логика совершенно другая. Мы составили полный список всех общепризнанных стран мира в алфавитном порядке, с помощью которого вы легко сможете ориентироваться по английским названиям стран, а главное — правильно их произносить.

 • Albania [ ælˈbeɪnɪə ] — Албания
 • Algeria [ ælˈdʒɪərɪə ] — Алжир
 • Andorra [ ænˈdɔːrə ] — Андорра
 • Angola [ æŋˈɡəʊlə ] — Ангола
 • Antigua and Barbuda [ ænʹti:g(w)əəndbɑ:ʹbu:də ] — Антигуа и Барбуда
 • Argentina [ ˌɑːdʒənˈtiːnə ] — Аргентина
 • Armenia [ ɑːˈmiːnɪə ] — Армения
 • Australia [ ɒˈstreɪlɪə ] — Австралия
 • Austria [ ˈɒstrɪə ] — Австрия
 • Azerbaijan [ ˌæzəbaɪˈdʒɑːn ] — Азербайджан
 • Bahrain [ bɑːˈreɪn ] — Бахрейн
 • Bangladesh [ ˌbɑːŋɡləˈdɛʃ ] — Бангладеш
 • Barbados [ ˈbeɪdəʊs ] — Барбадос
 • Belarus [ ˈbɛləˌrʌs ] — Беларусь
 • Belgium [ ˈbɛldʒəm ] — Бельгия
 • Belize [ bəˈliːz ] — Белиз
 • Benin [ bɛˈniːn ] — Бенин
 • Bhutan [ buːˈtɑːn ] — Бутан
 • Bolivia [ bəˈlɪvɪə ] — Боливия
 • Bosnia and Herzegovina [ bɒznɪ ənd hɜːtsɪgəˈviːnə ] — Босния и Герцеговина
 • Botswana [ bʊˈtʃwɑːnə ] — Ботсвана
 • Brazil [ brəˈzɪl ] — Бразилия
 • Brunei [ bruːˈnaɪ ] — Бруней
 • Bulgaria [ bʌlˈɡɛərɪə ] — Болгария
 • Burkina Faso [ bɜːˈkiːnəˈfæsəʊ ] — Буркина-Фасо
 • Burundi [ bəˈrʊndɪ ] — Бурунди
 • Cambodia [ kæmˈbəʊdɪə ] — Камбоджа
 • Cameroon [ ˌkæməˈruːn ] — Камерун
 • Canada [ ˈkænədə ] — Канада
 • Central African Republic (CAR) [ sentrəl æfrɪkən rɪpʌblɪk ] — Центральноафриканская Республика
 • Chad [ tʃæd ] — Чад
 • Chile [ ˈtʃɪlɪ ] — Чили
 • China [ tʃaɪnə ] — Китай
 • Colombia [ kəˈlɒmbɪə ] — Колумбия
 • Comoros [ ˈkɒməˌrəʊz ] — Коморы
 • Costa Rica [ ˈkɒstə ˈriːkə ] — Коста-Рика
 • Cote d'Ivoire [ ˌkəʊt diːˈvwɑːr ] — Кот-д'Ивуар
 • Croatia [ krəʊˈeɪʃə ] — Хорватия
 • Cuba [ ˈkjuːbə ] — Куба
 • Cyprus [ ˈsaɪprəs ] — Кипр
 • Czech Republic [ tʃek rɪˈpʌblɪk ] — Чехия
 • Democratic Republic of the Congo [ deməkrætɪk rɪpʌblɪk əv ði ˈkɒŋɡəʊ ] — Демократическая Республика Конго
 • Djibouti [ dʒɪˈbuːtɪ ] — Джибути
 • Dominica [ ˌdɒmɪˈniːkə ] — Доминика
 • Dominican Republic [ dəˈmɪnɪkən rɪpʌblɪk ] — Доминиканская Республика
 • Egypt [ ˈiːdʒɪpt ] — Египет
 • El Salvador [ ɛl ˈsælvəˌdɔː ] — Сальвадор
 • Equatorial Guinea [ ekwətɔːriəl ˈɡɪnɪ ] — Экваториальная Гвинея
 • Eritrea [ ˌɛrɪˈtreɪə] — Эритрея
 • Estonia [ ɛˈstəʊnɪə ] — Эстония
 • Eswatini [ ɛˈswɑːtiːnɪ ] — Эсватини
 • Ethiopia [ ˌiːθɪˈəʊpɪə ]— Эфиопия
 • Finland [ ˈfɪnlənd ] — Финляндия
 • France [ frɑːns ] — Франция
 • Gambia [ ˈɡæmbɪə ] — Гамбия
 • Georgia [ ˈdʒɔːdʒjə ] — Грузия
 • Germany [ ˈdʒɜːmənɪ ] — Германия
 • Ghana [ ˈɡɑːnə ] — Гана
 • Greece [ ɡriːs ] — Греция
 • Grenada [ ɡrɛˈneɪdə ] — Гренада
 • Guatemala [ ˌɡwɑːtəˈmɑːlə ] — Гватемала
 • Guinea [ gɪni ] — Гвинея
 • Guinea-Bissau [ gɪni bɪˈsaʊ ] — Гвинея-Бисау
 • Guyana [ ɡaɪˈænə ] — Гайана
 • Honduras [ hɒnˈdjʊərəs ] — Гондурас
 • Hong Kong [ ˌhɒŋ ˈkɒŋ ] — Гонконг
 • Hungary [ ˈhʌŋɡərɪ ] — Венгрия
 • Iceland [ ˈaɪslənd ] — Исландия
 • India [ ˈɪndɪə ] — Индия
 • Indonesia [ ˌɪndəʊˈniːzɪə ] — Индонезия
 • Iran [ ɪˈrɑːn ] — Иран
 • Iraq [ ɪˈrɑːk ] — Ирак
 • Ireland [ ˈaɪələnd ] — Ирландия
 • Israel [ ˈɪzreɪəl ] — Израиль
 • Italy [ ˈɪtəlɪ ] — Италия
 • Japan [ dʒəˈpæn ] — Япония
 • Jordan [ ˈdʒɔːdən ] — Иордания
 • Kenya [ ˈkɛnjə ] — Кения
 • Kiribati [ ˌkɪrɪˈbætɪ ] — Кирибати
 • Kosovo [ ˈkɒsəvəʊ ] — Республика Косово
 • Kuwait [ kʊˈweɪt ] — Кувейт
 • Kyrgyzstan [ ˈkɪəɡɪzˌstɑːn ]— Киргизия
 • Latvia [ ˈlætvɪə ] — Латвия
 • Lebanon [ ˈlɛbənən ] — Ливан
 • Lesotho [ lɪˈsuːtʊ ] — Лесото
 • Liberia [ laɪˈbɪərɪə ] — Либерия
 • Libya [ ˈlɪbɪə ] — Либия
 • Liechtenstein [ ˈlɪktənˌstaɪn ] — Лихтенштейн
 • Lithuania [ ˌlɪθjʊˈeɪnɪə ] — Литва
 • Luxembourg [ ˈlʌksəmˌbɜːɡ ] — Люксембург
 • Malawi [ məˈlɑːwɪ ] — Малави
 • Malaysia [ məˈleɪzɪə ] — Малайзия
 • Maldives [ ˈmɔːldiːvz ] — Мальдивы
 • Mali [ ˈmɑːlɪ ] — Мали
 • Malta [ ˈmɔːltə ] — Мальта
 • Marshall Islands [ ˈmɑːʃəl ˈaɪləndz ] — Маршалловы острова
 • Mauritania [ ˌmɒrɪˈteɪnɪə ] — Мавритания
 • Mauritius [ məˈrɪʃəs ] — Маврикий
 • Mexico [ ˈmɛksɪˌkəʊ ] — Мексика
 • Micronesia [ ˌmaɪkrəʊˈniːzɪə ] — Микронезия
 • Moldova [ mɒlˈdəʊv ] — Молдавия
 • Monaco [ ˈmɒnəˌkəʊ ] — Монако
 • Mongolia [ mɒŋˈɡəʊlɪə ] — Монголия
 • Montenegro [ ˌmɒntɪˈniːɡrəʊ ] — Черногория
 • Morocco [ məˈrɒkəʊ ] — Марокко
 • Mozambique [ ˌməʊzəmˈbiːk ] — Мозамбик
 • Myanmar [ ˈmaɪænmɑː ] — Мьянма
 • Nauru [ nɑːˈuːruː ] — Науру
 • Nepal [ nɪˈpɔːl ] — Непал
 • Netherlands [ ˈnɛðələndz ] — Нидерланды
 • New Zealand [ njuː ˈziːlənd ] — Новая Зеландия
 • Nicaragua [ ˌnɪkəˈræɡjʊə ] — Никарагуа
 • Niger [ niˈʒɛr ] — Нигер
 • Nigeria [ naɪˈdʒɪərɪə ] — Нигерия
 • North Korea [ nɔːʳθ kəˈriːə ] — Северная Корея
 • North Macedonia [ nɔːʳθ ˌmæsɪˈdəʊnɪə ] — Северная Македония
 • Norway [ ˈnɔːˌweɪ ] — Норвегия
 • Palau [ pɑːˈlaʊ ] — Палау
 • Palestine [ ˈpælɪˌstaɪn ] — Палестина
 • Panama [ ˌpænəˈmɑː ] — Панама
 • Papua New Guinea [ ˈpæpjʊə njuː ˈɡɪnɪ ] — Папуа-Новая Гвинея
 • Paraguay [ ˈpærəˌɡwaɪ ] — Парагвай
 • Peru [ pəˈruː ] — Перу
 • Philippines [ ˈfɪlɪˌpiːnz ] — Филиппины
 • Poland [ ˈpəʊlənd ] — Польша
 • Portugal [ ˈpɔːtjʊɡəl ] — Португалия
 • Romania [ rəʊˈmeɪnɪə ] — Румыния
 • Russia [ ˈrʌʃə ] — Россия
 • Rwanda [ rʊˈændə ] — Республика Руанда
 • Saint Lucia [ seɪnt ˈluːʃə ] — Сент-Люсия
 • Saint Vincent and the Grenadines [ seɪnt ˈvɪnsənt ənd ði ˌɡrɛnəˈdiːnz ] — Сент-Винсент и Гренадины
 • Samoa [ səˈməʊə ] — Самоа
 • San Marino [ ˌsæn məˈriːnəʊ ] — Сан-Марино
 • Sao Tome and Principe [ saʊ təˌmeɪ ənd ˈprɪn.sɪ.pe ] — Сан-Томе и Принсипи
 • Saudi Arabia [ ˈsaʊdɪ, əˈreɪbɪə ] — Саудовская Аравия
 • Senegal [ ˌsɛnɪˈɡɔːl ] — Сенегал
 • Serbia [ ˈsɜːbɪə ] — Сербия
 • Seychelles [ seɪˈˈʃɛlz ] — Сейшелы
 • Sierra Leone [ sɪˈɛərə lɪˈəʊnɪ ] — Сьерра-Леоне
 • Singapore [ ˌsɪŋəˈpɔː ] — Сингапур
 • Slovakia [ sləʊˈvækɪə ] — Словакия
 • Slovenia [ sləʊˈviːnɪə ] — Словения
 • Solomon Islands [ ˈsɒləmən ˈaɪləndz ] — Соломоновы острова
 • Somalia [ səʊˈmɑːlɪə ] — Сомали
 • South Africa [ saʊθ ˈæfrɪkə] — Южно-Африканская Республика (ЮАР)
 • South Korea [ saʊθ kəˈriːə ] — Южная Корея
 • South Sudan [ saʊθ suːˈdɑːn ] — Южный Судан
 • Spain [ speɪn ] — Испания
 • Sri Lanka [ ˌsriː ˈlæŋkə ] — Шри-Ланка
 • Sudan [ suːˈdɑːn ] — Судан
 • Suriname [ ˌsʊərɪˈnæm ] — Суринам
 • Syria [ ˈsɪrɪə ] — Сирия
 • Sweden [ ˈswiːdən ] — Швеция
 • Switzerland [ ˈswɪtsələnd ] — Швейцария
 • Tanzania [ ˌtænzəˈnɪə ] — Танзания
 • Taiwan [ ˈtaɪˈwɑːn ] — Тайвань
 • Thailand [ ˈtaɪˌlænd ] — Тайланд
 • Timor-Leste [ ˈtiːmɔˈlɛsteɪ ] — Восточный Тимор
 • Togo [ ˈtəʊɡəʊ ] — Того
 • Tonga — [ ˈtɒŋɡə ] — Тонга
 • Trinidad and Tobago [ ˈtrɪnɪˌdæd ənd təˈbeɪɡəʊ ] — Тринидад и Тобаго
 • Tunisia [ tjuːˈnɪzɪə ] — Тунис
 • Turkey [ tɜːʳki ] — Турция
 • Turkmenistan [ ˌtɜːkmɛnɪˈstɑːn ] — Туркменистан
 • Tuvalu [ ˌtuːvəˈluː ] — Тувалу
 • Ukraine [ juːˈkreɪn ] — Украина
 • United Arab Emirates [ juːnaɪtɪd ærəb ˈemərəts ] — Объединенные Арабские Эмираты
 • United Kingdom of Great Britain [ juːnaɪtɪd ˈkɪŋdəm əv greɪt brɪtən] — Великобритания
 • United States of America [ juːnaɪtɪd steɪts əv əˈmɛrɪkə ] — Соединенные Штаты Америки
 • Uruguay [ˈjʊərəˌɡwaɪ] — Уругвай
 • Uzbekistan [ ˌʌzbɛkɪˈstɑːn ] — Узбекистан
 • Vatican City [ vætɪkən sɪti ] — Ватикан
 • Venezuela [ ˌvɛnɪˈzweɪlə ] — Венесуэла
 • Vietnam [ ˌvjɛtˈnæm ] — Вьетнам
 • Zimbabwe [ zɪmˈbɑːbwɪ ] — Зимбабве
Александра Завалей
Александра Завалей фанат английского
Все статьи